معاونت فرهنگي اجتماعي سازمان اوقاف و امورخيريه کشور

http://www.mfso.ir

معاونت فرهنگي اجتماعي سازمان اوقاف و امورخيريه کشور جزو يکي از مهمترين معاونت هاي اين سازمان مي باشد.

معاونت فرهنگي اجتماعي سازمان اوقاف و امورخيريه کشور

معاونت فرهنگي اجتماعي سازمان اوقاف و امورخيريه کشور

آدرس دامنه http://www.mfso.ir
مشاهده وب سایت